Doložka

Informace uvedené na této webové stránce byly pečlivě kontrolovány. Přesto nepřebíráme záruku za jejich úplnost, správnost a aktuálnost. 

To platí i pro veškeré odkazy, na které tato webová stránka přímo či nepřímo odkazuje. Společnost Techem GmbH neodpovídá za obsah stránky, na kterou se prostřednictvím takovéhoto odkazu dostanete. Obzvláště si společnost Techem GmbH nepřivlastňuje obsah internetových stánek, na něž se pomocí těchto odkazů dále dostanete (cizí stránky), naopak se od nich distancuje. Za škody, které vzniknou tím, že se uživatel internetu spolehne na správnost, úplnost a aktuálnost takovýchto „cizích stránek“ ručí ten, kdo tyto stránky nabízí, nikoli společnost Techem GmbH. 

Tato internetová stránka obsahuje určité výpovědi směrující do budoucnosti, které se zakládají na současných domněnkách a prognózách. Na takovéto předpovědi by se uživatelé neměli bezvýhradně spoléhat. Prohlášení orientovaná do budoucnosti jsou poplatná okamžiku a také podmínkám jejich vzniku, proto obsahují rizika a nejistoty. Množství faktorů může vést k tomu, že skutečné události, předpokládané na této stránce se od budoucnosti mohou značně lišit. 

Společnost Techem GmbH nemá na základě nových informací povinnost aktualizovat tyto budoucnosti se týkající teze. 

Společnost Techem GmbH, její orgány a její zaměstnanci proto neručí za škody, které vzniknou tím, že se tato prohlášení, orientovaná do budoucnosti neaktualizují a nepřizpůsobují se budoucím událostem či vývoji. 

Veškeré jmenované, případně třetí osobou chráněné značky, zboží či označení v rámci této internetové nabídky neomezeně podléhají ustanovení příslušného právního předpisu na ochranu duševního vlastnictví, chránícího vlastníka práv. Pouze na základě jmenování nelze vyvozovat závěry, že značky, zboží či označení nejsou pod ochranou práv třetí osoby. Autorská práva, týkající se grafiky, sestavené společností Techem, zvukových dokumentů, videozáznamů a textů jsou výlučným vlastnictvím společnosti Techem GmbH. Jejich rozmnožování či užívání v jiné elektronické či tištěné formě není bez výslovného souhlasu společnosti Techem GmbH povoleno. 

Společnost Techem GmbH si vyhrazuje právo bez předešlého oznámení provádět změny, odstranit či doplnit poskytované informace nebo jejich uveřejňování dočasně či trvale zastavit. 
Společnost Techem GmbH, její orgány a zaměstnanci neručí za přímé či nepřímé škody, včetně ušlého zisku, které vzniknou na základě či ve spojení s informacemi, které jsou poskytovány na těchto webových stránkách, ani pokud tyto vznikly záměrně či hrubou nedbalostí. 

Toto prohlášení je nedílnou součástí internetové nabídky společnosti Techem GmbH.

Nahoru